top of page

單租禮服專案

A

單租專案

  • A區 白紗 1件

  • A區 晚禮服 2件

  • 車頭彩、門把花 免費租借
    (不使用視同放棄)

NT$

25,800

B

單租專案

  • B區 白紗 1件

  • B區 晚禮服 2件

  • 車頭彩、門把花 免費租借(不使用視同放棄)

NT$

35,800

禮服單租

A

​區

白紗

NT$

15,000

晚禮服

NT$

12,000

B

​區

白紗

NT$

20,000

晚禮服

NT$

15,000

★ 單黑扣

C

​區

白紗

NT$

25,000

晚禮服

NT$

18,000

★ 雙黑扣

本公司保留規範解釋及變更之權益

bottom of page